#
#
تحلیل ها
  • همزمان با پایان مذاکرات هسته‌ای اخبار رسیده نشان می‌دهد که تیم ایرانی با بررسی دقیق ۶ دور مذاکرات برخی نقایص موجود را رفع کرده است؛ علاوه براین با هدف از بین نرفتن مبنای...

#
#
#
#
#