پست هایویژه

تحلیل تکنیکال صنایع پتروشیمی زنجان
پتروشیمی زنجان بعد از تثبیت بالای محدوده ۹۸۰ ریال روند نزولی خود را پایان داده است و در حال حاضر با عبور…
۲۷ آبان ۱۳۹۶