پست هایویژه

تحلیل تکنیکال کارتن‌ ایران‌ (چکارن)
چکارن موفق به عبور از مقاومت مهمی شده است و با توجه به pti رسیدن به سقف قبلی (۵۰۶۴ ریال ) بسیار…
۲ خرداد ۱۳۹۶