پست هایویژه

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت خودرو
همانطور که در نمودار فوق مشخص است شاخص صنعت خودرو روی حمایت ۱۶۰۰۰ کم کم متعادل میشود و میتوان انتظار پایان روند…
۲ آبان ۱۳۹۶