پست هایویژه

نسبت های حجمی معاملات؛ گزارش ۲ بهمن
بورس
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۲ بهمن ۱۳۹۵