پست هایویژه

نسبت های حجمی معاملات؛ گزارش ۲۸ اسفند
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۲۸ اسفند ۱۳۹۵