گزارش روز - شنيده ها
  • به نظر میرسد با توجه به اختلاف فاحش ۹۱ میلیون یورویی اعلامی بانک ملت و ادعای ۱٫۲۵ میلیارد پوندی رسانه ها، پرونده غرامت همچنان باز است؛ اما سهامدارن بانک ملت می بایستی با...