۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - 2022 21 May
#
#
اخبار اقتصادی بورس

بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور

بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور
کد: 10821   تاریخ انتشار :۱۱ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۲

در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده اند در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغییرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می شود . این گونه کشورها در یک رشته از هدف ها مشترک هستند که شامل کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تامین حداقل سطح آموزش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود . به گزارش   TSEpress به نقل از اقتصاد آنلاین  کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند که تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه ای شود و این موضوع عامل مهم و بنیادین در تحقق توسعه است . تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توام خواهد بود و سرمایه گذاری زمانی امکان پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه ای، چه مادی و چه انسانی شود . به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از عصر مالی ، اقتصاد ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، تشکیل سرمایه، مهم ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است و می توان گفت یکی از منابع سرمایه همان سپرده های افراد نزد بانک ها است .     اهمیت پس انداز در تشکیل سرمایه در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است و بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس انداز می دانند بار تکفل تورم، نرخ واقعی بازده کسری بودجه دولت، تامین اجتماعی، بیمه و ثبات اقتصادی عمده عوامل موثر بر پس انداز هستند که در جوامع توسعه نیافته به علت عدم تحول و تحرک اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد نمی توان موجبات پس انداز را فراهم آورد . از طرفی با تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می توان پس انداز را کاهش دهد چرا که با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس انداز جامعه افزایش نخواهد یافت . کشورهای جنوب شرق آسیا جزء معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت چشم گیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی به دست آورند و رمز موفقیت این کشورها سرمایه گذاری داخلی و خارجی و پاره ای از عوامل دیگر از جمله ترکیب نیروی انسانی، بهبود تکنولوژی و ... بوده است. سرمایه گذاری در این کشورها طی ربع قرن اخیر سریعاً افزایش یافته است . اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی ربط در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه می توانند سطح پس انداز داخلی و نهایتاً تجهیز منابع سرمایه ای را به کمک سرمایه های خارجی تامین کنند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود . یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس اندازها و سرمایه ها است به نحوی که سرمایه ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی شوند و به منظور بهینه سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهم ترین عوامل موثر در افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه این سازمان های مالی مناسب یا نظام مالی قوی وجود ندارد . در بازارهای مالی دارایی هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می شود. این بازارها از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آن ها در فعالیت های اقتصادی را مهیا می کنند و از طرف دیگر با گران کردن وام ها انگیزه برای دریافت وام را کاهش می دهند به این ترتیب با کاهش تقاضای پول در جامعه تورم را مهار می کنند . بازارهای مالی در اقتصاد ایران از ماهیتی دوگانه برخوردارند. در یک طبقه بندی کلی می توان بازارهای موجود را به رسمی و غیررسمی طبقه بندی کرد. بازارهای مالی رسمی در ایران از طریق عرضه و تقاضای وام در بخش رسمی اقتصاد و به وسیله نظام بانکی عرضه می شوند در حالی که بازار غیررسمی از طریق عرضه و تقاضای وجوه در بخش غیررسمی و بازارهای فاقد تشکل تعیین می شود . نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد ساز و کار خلق پول، تجهیز پس اندازها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. در واقع بانک ها پول های سرگردان سرمایه های غیرقابل به کارگیری و جزیی افراد و موسسات را در قالب سپرده های بانکی متمرکز به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می کند. از ملموس ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و تخصیص بهینه منابع سرمایه است . بررسی ترتیب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت طی سال های اخیر نشان می دهد که با توجه به کاهش نرخ تورم طی این مدت و واقعی تر شدن نرخ های سود بانکی، سهم سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت در کل سپرده های مدت دار افزایش یافته و سهم سپرده های پنج ساله بیش از سایر سپرده ها بوده است . در مدل سپرده های بانک های تجاری مشاهده می شود هرگاه درآمد سرانه افراد افزایش یافته بر حجم سپرده های بانکی هم افزوده شده است و به علت افزایش قدرت خرید مردم سهم بیش تری از درآمد پس انداز می شود. از طرفی تورم فزاینده باعث منفی شدن سود واقعی سپرده های بانکی شده و در نتیجه انگیزه افراد برای پس انداز کاهش می یابد. همچنین افرادی که دارای پس اندازهای هنگفت در سیستم بانکی هستند مجبور می شوند جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، سپرده های خود را از سیستم بانکی بیرون بکشند و به فعالیت های دیگر سوق دهند و از آن جایی که بازار سرمایه نیز به علت ضعف ساختاری و عدم کارآیی توان جذب سرمایه های سرگردان را ندارند در نتیجه این پس اندازها به سمت بازارهای غیررسمی و بازار مسکن، ارز و خودرو سوق پیدا می کند که این روند در زمانی که نرخ بهره بازار غیررسمی افزایش پیدا کند، صادق خواهد بود . از آن جا که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری سرمایه گذاری و انباشت سرمایه است بنابراین به منظور بسیج پس اندازها در ایران و افزایش سپرده های بانکی، متنوع کردن خدمات نهادهای مالی با توجه به تاثیر آن بر حجم سرمایه گذاری، می تواند موجبات افزایش میزان رشد اقتصادی و دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتر را فراهم آورد . افزایش کارآیی نظام بانکی از طریق ارتقای قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان، ایجاد انگیزه خلاقیت و مشارکت از طریق شایسته سالاری و تعیین حدود مسوولیت ها از جمله راهکارهایی است که می تواند در رشد سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری در کشور مفید باشد . بر این اساس، خوف بازارهای غیررسمی که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود نیز یکی از اقداماتی است که می تواند موجب به کارگیری درست سرمایه ها شود و از طرف دیگر موجب هدایت سرمایه ها به سمت بازار پول و بازار سرمایه شود که در این میان ضابطه کردن فعالیت این قبیل موسسات و تحت نظارت قوانین مالی عمل کردن آن ها، می تواند پیامدهای نامطلوب موجود که از این ناحیه گریبان گیر اقتصاد است را حذف کند . به اعتقاد برخی استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایت مندی مشتریان، سرعت در انجام خدمات، سهولت در دسترسی به خدمات و سایر شاخص ها گامی مهم در ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود که عملی کردن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقای نظام بانکی و به تبع آن بهبود بخش، مالی کشور خواهد بود .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70