۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 2 Mar
#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 7 بهمن(1)

شنیده های بازار 7 بهمن(1)
کد: 1924   تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹

  • شــنیده شــده شــرکت توســعه فنــاوری اطلاعــات خوارزمــی قــرارداد خــود بــرای تامیــن و پوشــش ATM بانــک صــادرات را نهایــی کــرده اســت . مفاخــر مذاکراتــی هــم بــرای انعقــاد قــرارداد خدمــات ATM بــا بانــک آینــده انجــام داده کــه نتایــج اولیــه مناســب ارزیابــی شــده اســت . همچنیــن مفاخــر بــا شــهرداری تهــران بــرای اجــرای پــروژه ای در زمینــه دیتــا ســنتر بــه توافــق رســیده اســت.
  • امروز در بازار شنیده شده شرکت ایران ترانسفو موجودی انبارش را به شرکت بازرگانی خود انتقال داده است و گویا قرار است از این محل سود خوبی شناسایی کند، البته این تنها شنیده ای تایید نشده و غیرموثق است.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219