۹ فروردین ۱۴۰۲ - 2023 29 Mar
#
#
اخبار اقتصادی بورس

رشد ۷۶ درصدی تحویل محصولات فولاد مبارکه اصفهان به بازار داخل

رشد ۷۶ درصدی تحویل محصولات فولاد مبارکه اصفهان به بازار داخل
کد: 36363   تاریخ انتشار :۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۰

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنامۀ فولاد، درخصوص جایگاه فولاد مبارکه در منطقه و جهان گفت: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، شرکت فولاد مبارکه در سال گذشته، عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ محصولات فولادی در بین شرکتهای فولادساز منطقۀ خاورمیانه و رتبۀ ۴۷ جهان را به خود اختصاص داده است.

  • به گزارش TsePress محمود اکبری افزود: این شرکت با انجام طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید، کمک شایانی به بهبود رتبۀ ایران در رتبهبندی جهانی برترین کشورهای تولیدکننده فولاد داشته و در بازار داخلی نیز توانسته است میزان تحویل محصولات فولادی تخت را از ۳۳۳۱ هزار تن در سال ۱۳۹۴ به ۵۸۶۴ هزار تن در سال ۱۳۹۷ افزایش دهد که رشد ۷۶ درصدی به همراه داشته است. در همین بازۀ زمانی، تحویل محصولات گرم از ۲۲۹۱ هزار تن به   ۴۰۸۰ هزار تن افزایش یافته و متعاقبا میزان تحویل محصول به شرکتهای تولیدکنندۀ لوله و پروفیل فولادی از ۷۷۹ هزار تن به ۱۷۰۹ هزار تن افزایش یافته که رشد قابلتوجهی معادل ۱۱۹ درصد (بیش از دو برابر) را در پی داشته است.
  • وی ضمن اشاره به اینکه در پنجماهۀ اول سال ۱۳۹۸ فولاد مبارکه با تحویل ۲۵۸۷هزار تن محصول نسبتبه تحویل ۱۴۹۱ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۳۹۴ رشد بیش از ۷۴ درصدی داشته است، گفت: در همین بازۀ زمانی، عرضۀ محصولات گرم از ۹۷۸ هزار تن به ۱۸۹۲ هزار تن رسید که رشد ۹۳ درصدی داشته و عرضه به شرکتهای لوله و پروفیل از ۳۵۳ هزار تن به ۸۷۷ هزار تن رسیده که نشاندهندۀ رشد ۱۴۸ درصدی است. معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در ادامه افزود: در سال ۹۷ میزان عرضه ضخامتهای ۲ میلیمتر و کمتر به صنایع لوله و پروفیل ۸۸۶ هزار تن بوده که نسبت به ۶۵۶ هزار تن سال ۹۶ رشد ۳۵ درصدی را به همراه داشته است و این روند افزایشی نسبت به سال ۱۳۹۴ که تنها ۶۲ هزار تن بود رشد ۱۳۰۰ درصدی را نشان میدهد. در پنجماهۀ اول سال جاری نیز عرضۀ ضخامتهای مذکور به ۴۷۲ هزار تن رسید که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد ۵۶ درصدی دارد.
  • اکبری ضمن اشاره به روند نزولی واردات محصولات فولادی تخت طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ از ۳۶۷۸ هزار تن به ۸۹۷ هزار تن و کاهش ۷۶ درصدی آن گفت: روند کاهشی واردات در محصولات گرم محسوستر بوده و با ۷۸ درصد کاهش از ۹۰۱ هزار تن در سال ۱۳۹۴ به ۱۸۹ هزار تن در سال ۱۳۹۷ رسیده است ؛ البته گفتنی است در سال ۱۳۹۴ حدود یک میلیون تن محصول گرم با کد تعرفۀ فولاد ممزوج وارد کشور شد که با در نظر گرفتن واردات از محل تعرفۀ  ممزوج درصد کاهش واردات محصولات گرم بیش از ۹۰ درصد است. در چهارماهۀ اول سال جاری واردات محصولات گرم تنها ۷ هزار تن بوده است که روند رو به حذف واردات را نشان میدهد که این کاهش واردات از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و در سال بالغبر یک و نیم میلیارد دلار صرفهجویی ارزی از محل افزایش تحویل محصولات فولاد مبارکه به بازار داخلی و کاهش واردات ایجاد شده است. این امر ناشی از انجام بهموقع توسعهها در فولاد مبارکه و عرضۀ کافی محصول به بازار داخل بوده که نهتنها نیاز صنایع داخلی را تأمین کرده، بلکه توانسته با ایجاد اشتغال و ارزشافزوده منجر به روند افزایشی تولید و صادرات محصولات تولیدی از ورق فولاد گردد.
  • وی در ادامه به عرضۀ محصولات فولاد مبارکه ازجمله ضخامتهای ۲ میلیمتر گرم به بازار که منجر به افزایش صادرات محصولات تولیدشده از ورقهای فولاد مبارکه در صنایع پاییندستی شده اشاره کرد و گفت: بهعنوان مثال میتوان به افزایش صادرات لوله و پروفیل از ۱۰۸ هزار تن در سال ۱۳۹۶ به ۲۹۸ هزار تن در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که رشد ۱۸۰ درصدی داشته است. این میزان صادرات لوله و پروفیل بیشترین صادرات در سالهای گذشته است و حتی نسبت به سال ۱۳۹۴ که ۱۵۲ هزار تن بوده، رشد ۹۶ درصدی دارد. این افزایش صادرات محصولات تولیدی از ورق فولادی در شرایطی که کاهش ۷۰ درصدی واردات ورقهای گرم را داشتهایم، در سایۀ رشد تولید و عرضۀ محصولات به بازار داخل و افزایش فروش از طریق اعتبار اسنادی توسط فولاد مبارکه میسر گردیده و نشاندهندۀ اشباع کامل بازار داخل به محصولات فولادی است. این اقدامات و حمایتهای فولاد مبارکه موجب آرامش فکری و تأمین مالی صنایع مختلف ازجمله لوله و پروفیل گردیده و باعث شده تولید و صادرات شرکتهای خریدار محصولات فولاد مبارکه تداوم یابد و روند افزایشی بسیار خوبی داشته باشد. نکتۀ قابلتوجه اینکه روند صادرات محصولات فولادی تخت به علت در اولویت قرار گرفتن تأمین نیاز بازار داخلی بهشدت کاهشی بوده است و بیش از ۶۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشته است.
  • وی همچنین افزود: شرکت فولاد مبارکه با حداکثر توان خود در سال رونق تولید توانسته است سهم خود را در تحقق اهداف کلان کشور ایفا کند و با تأمین محصولات موردنیاز صنایع مختلف کمک به تأمین مالی این صنایع از طریق فروش اعتباری و همچنین سرمایهگذاری در پروژههای مختلف ازجمله تختال موردنیاز برای تولید لولههای انتقال نفت و گاز با سرویس ترش و نیز تولید ضخامتهای نازک گرم به دنبال تأمین و حمایت هر چه بیشتر از صنایع کشور و قطع وابستگی به کشورهای خارج است.
  •  معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه  در پایان گفت: فولاد مبارکه توانسته است با تلاش بیوقفۀ مدیران و کارکنان خود کارنامهای درخشان در جهت تولید محصولات فولادی و تأمین صنایع مختلف داشته باشد و علیرغم وجود بیسابقهترین تحریمهای بینالمللی، نیاز خطوط خود را از خارج کشور تأمین کند؛ ولی متأسفانه در تأمین مواد اولیه موردنیاز داخلی ازجمله کنستانتره، سنگآهن، گندله و... بهشدت دچار مشکل شده است و بیم آن میرود تولید خطوط کاهش یافته یا متوقف گردد. این در حالی است که تداوم تولید در بیش از ۵۰۰۰ خانه و کارگاه کوچک و بزرگ در بالادست و پاییندست فولاد مبارکه وابسته به تداوم تولید حداکثری در این شرکت است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر تدابیری اندیشیده شود.

بورس تهران   فولاد   فولاد مبارکه اصفهان   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219