#
#
اخبار اقتصادی بورس

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه ابلاغ شد

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه ابلاغ شد
کد: 9749   تاریخ انتشار :۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۵۸

به گزارش  TSEpress  و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه فصل یکم - کلیات ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- . ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن. ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص. ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید. ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود. ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود. ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد. فصل دوم- ارکان صندوق ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است: الف- هیئت امنا ب- هیئت عامل پ- حسابرس- بازرس ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد. ماده 8- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد. تبصره 1- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد. تبصره 2- رییس هیات عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می نماید. تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود. ماده 9- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می گردد. ماده 10- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند. ماده 11- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق ث- انتخاب اعضای هیئت عامل ج- عزل رییس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق تبصره- هیات امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیات عامل واگذار نماید. ماده 12- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می نمایند. تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است. تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیات عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسوول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد. تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیات امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیات امنا تعیین می کند. ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد. ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند. تبصره - اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند. ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است: الف - اجرای مصوبات هیئت امنا. ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا. پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا. ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق. ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است. ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی. د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور. ذ - موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا. ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود. ماده 17- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود. ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود. تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود. ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. فصل سوم- امور مالی ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود: الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود. ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق. پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق. ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد. ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب. ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه. چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق. تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد. ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود. فصل چهارم- سایر مقررات ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. ماده 23- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد. ماده 24- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 1/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70