#
#
تحلیل ها

بروزرسانی ارزش خالص دارایی های خگستر

بروزرسانی ارزش خالص دارایی های خگستر
کد: 4169   تاریخ انتشار :۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۸

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های خگستر  را ارائه نموده است :

ترکیب دارایی ها

بر طبق صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 29/12/93 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، حدود 72 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس و 28 درصد نیز در قالب شرکت های غیر بورسی است. همچنین، عمده سرمایه گذاری های شرکت با  58 درصد در حوزه واسطه گریهای مالی و 32 درصد در خودرو و ساخت قطعات است.

ترکیب سبد بورسی

بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر 3.174 میلیارد ریال است که تقریبا 62 درصد از این سرمایه گذاری در بانک پارسیان می باشد، بیشترین سهم ارزش افزوده این سبد نیز مربوط به همین شرکت (بانک پارسیان) می باشد. پس از آن نیز شرکت های مهرکام پارس و نیرو محرکه بیشترین تاثیر مثبت را بر ارزش افزوده سبد بورسی دارند.

نماد

سرمایه (م.ریال)

تعداد سهام

درصد مالكیت

بهای تمام شده هرسهم (ریال)

ارزش بازارهر سهم(ریال)

بهای تمام شده (م.ریال)

ارزش بازار سهام (م.ریال)

افزایش (كاهش)

وپارس

15,840,000

1,313,457,629

8.29%

1,506

1,983

1,978,099

2,604,586

626,487

خمحرکه

893,025

253,410,950

28.38%

1,180

2,203

299,040

558,264

259,224

پارسیان

2,000,000

217,190,420

10.86%

1,013

2,131

219,931

462,833

242,902

خمحرکهح

893,025

190,058,208

21.28%

747

1,290

142,006

245,175

103,169

خفنر

100,000

67,629,314

67.63%

1,641

2,715

110,955

183,614

72,659

خمهر

552,000

289,271,707

52.40%

375

1,878

108,390

543,252

434,862

خشرق

315,000

50,431,500

16.01%

1,370

1,811

69,114

91,331

22,217

خوساز

150,000

54,337,480

36.22%

1,262

3,080

68,555

167,359

98,804

پارسیانح

2,000,000

60,901,908

3.05%

1,000

830

60,902

50,549

-10,353

خرینگ

145,705

21,851,918

15.00%

1,027

2,413

22,435

52,729

30,294

ذوب

7,868,406

3,000,000

0.04%

4,020

1,579

12,061

4,737

-7,324

خزامیا

2,400,000

3,000,000

0.13%

2,150

1,766

6,449

5,298

-1,151

پترول

20,000,000

2,000,000

0.01%

2,996

1,913

5,992

3,826

-2,166

زاگرس

2,400,000

200,000

0.01%

25,420

16,333

5,084

3,267

-1,817

سفارس

4,500,000

1,000,000

0.02%

4,206

2,042

4,206

2,042

-2,164

وتجارت

45,700,000

2,611,428

0.01%

1,345

1,061

3,512

2,771

-741

شپارس

100,000

190,000

0.19%

12,674

8,261

2,408

1,570

-838

وبشهر

5,080,320

500,000

0.01%

3,828

2,311

1,914

1,156

-759

بکام

1,200,000

500,000

0.04%

3,028

1,415

1,514

708

-807

البرز

3,600,000

500,000

0.01%

1,558

1,214

779

607

-172

واتیح

3,000,000

400,000

0.01%

1,823

1,000

729

400

-329

واتی

3,000,000

200,000

0.01%

2,825

1,795

565

359

-206

شبهرنح

2,000,000

173,333

0.01%

998

10,084

173

1,748

1,575

سایر

9,755,373

0.05%

49,767

29,447

-20,320

3,174,580

5,017,627

1,843,047

ترکیب سبد غیر بورسی

بهای تمام شده سبد غیر بورسی مبلغ 1.239 میلیارد ریال است که شرکت های سرمایه گذاری سمند و ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو بیشترین سهم را در این رقم دارند. قابل ذکر است که در محاسبه ارزش بازار شرکت های غیر بورسی از EPS موجود در آخرین پیش بینی ارائه شده توسط خگستر و P/E= 5 استفاده شده و در موارد عدم دسترسی به اطلاعات فوق، ارزش بازار برابر بهای تمام شده شرکت در نظر گرفته شده است.

محاسبه ارزش خالص دارایی

خالص ارزش روز دارایی های خگستر در تاریخ 26/01/94 به ازای هر سهم 6281 ریال است که در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 47 درصد از ارزش روز (2991 ریال) معامله شد.

شرح

پرتفوی بورسی (م.ریال)

پرتفوی غیر بورسی (م.ریال)

جمع (م.ریال)

ارزش جاری

5,017,627

3,638,800

8,656,427

بهای تمام شده

3,174,580

1,239,448

4,414,028

ارزش افزوده

1,843,047

2,399,352

4,242,399

حقوق صاحبان سهام

5,179,099

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری

-

سود پرتفوی

117

سرمایه (م.ریال)

1,500,000

ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)

9,421,615

(ریال ) NAV

6,281

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.