#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 10 دی(2)

شنیده های بازار 10 دی(2)
کد: 1187   تاریخ انتشار :۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۴۵

  • در لبنیاتیها شــنیده هایی از قراردادهــای صادراتــی قابــل توجــه بــرای صــادرات محصــولات لبنــی از شــرکت هــای ایــن گــروه بــه روســیه شــنیده میشــود. ظاهــرا در صــورت ارســال اولیــن محمولــه شــرکت هــای ایــن گـروه قابلیـت تعدیـل مثبـت را خواهنـد داشـت .البتـه شـنیده میشــود صــادرات ایــن گــروه بــه صــورت غیــر مســتقیم بــوده امـا در نهایـت باعـث افزایـش فـروش ایـن شـرکت هـا خواهـد شــد.
  • شـنیده میشـود کاهـش قیمـت میلگـرد کـه مـواد اولیـه فـولای میباشـد از یـک سـو و افزایـش تقاضـا بـرای محصـولات شـرکت توســط شــرکت هــای خودروســاز از ســوی دیگــر ســبب تعدیــل مثبــت بودجــه فــولای خواهــد شد.
  • شــنیده میشــود کاهــش قیمــت و کاهــش فــروش در فــولاد خوزســتان احتمــال کاهــش ســود شــرکت را افزایــش میدهد .
  • شــنیده میشــود ســیمان بهبهــان بــه دلیــل صــادرات بیــش از درصــد از محصولاتــش بــه بــازار عــراق و کاهــش صــادرات بــا احتمــال تعدیــل منفــی همــراه خواهــد شــد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.