#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 15 شهریور(2)

شنیده های بازار 15 شهریور(2)
کد: 8346   تاریخ انتشار :۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۲۴

  • شــنیده هایــی مبنــی بــر فــروش مقــداری مناســب شــرکت ارفع در 5 ماهــه نخســت ســال بــه گــوش مــی رســد امــا از نظــر نــرخ فــروش، شــرکت بــا کاهــش نــرخ مواجــه بــوده اســت .
  • بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرکت خاذین مشــمول قانــون 141 تجــارت شــده اســت گویــا شــرکت تصمیــم بــر افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی گرفتــه اســت.
  • شــرکت ســرمایه گــذاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره یــک ماهــه منتهــی بــه 31 مــرداد مــاه از بابــت فــروش تعــدادی از ســهام خــود در چنــد شــرکت بورســی معــادل 8 میلیــارد و 756 میلیــون ریــال ســود کســب کــرده اســت.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219