#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 21 بهمن(1)

شنیده های بازار 21 بهمن(1)
کد: 2374   تاریخ انتشار :۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۳

• در نماد سمگا گفته می شود هتــل روبــروی فــرودگاه امــام خمینــی (ره) متعلــق بــه ســمگا بـوده و بانـک گردشـگری سـهمی در ایـن هتـل نـدارد. قـرار بـر ایـن بـود کـه هتـل ۹ بهمـن افتتـاح شـود، امـا بـه دلیـل عـدم هماهنگــی برنامــه هــای کاری برخــی مقدمــات جهــت حضــور در مراسـم افتتـاح، افتتـاح ایـن هتـل بـه تعویـق افتـاد. بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی هـای صـورت پذیرفتـه مراسـم افتتـاح هتـل طـی روزهـای ۲۵ و ۲۶ ام همیـن مـاه صـورت خواهد پذیرفت. • گفته می شود طرح توسعه پتروشیمی خراسان اسفند یا فروردین آینده کلید می خورد . • شنیده شده شرکت آذرآب برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی را در دستور کار خود قرار داده است، این افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره مطرح شده و در مراحل بدوی به سر می برد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219