#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 6 بهمن(2)

شنیده های بازار 6 بهمن(2)
کد: 1893   تاریخ انتشار :۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶

  • احتمــال تعیــل مثبــت وساپا از محــل افزایــش ســودآوری شــرکت ســاختمانی دهکــده پاســارگاد می باشد . وســاپا مالــک 100 درصد ســهام ایــن شــرکت مــی باشــد.
  • در نماد قاسم شــنیده هــا از افزایــش ســرمایه شــرکت در هفتــه اول بهمــن حکایت دارد و شنیده شده تلاش ها برایــن اســت تــا در چنــد روز آینــده یــک کارگــزار بازارگــردان ســهام شــود.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.