#
#
اخبار اقتصادی بورس

پولدارترین کشور عربی دنیا بدون بانک مرکزی اداره می شود

پولدارترین کشور عربی دنیا بدون بانک مرکزی اداره می شود
کد: 17142   تاریخ انتشار :۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۱

عربستان بانک مرکزی ندارد ولی نهادی به نام مؤسسه پولی عربستان سعودی نقش بانک مرکزی را در این کشور بازی می کند که می توان آن را دریایی از ارزهای خارجی دانست.
به گزارش TSEpress  به نقل از خبرآنلاین، مؤسسه پولي عربستان سعودي یا همان SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY) SAMA ) در واقع بانک مركزي پادشاهي عربستان سعودي است كه مي توان آن را دريايي از ارزهاي خارجي دانست. اين مؤسسه وظیفه مديريت ارزهاي خارجي كشور را برعهده داشته و از سال ،1986 رژيم نرخ ارز را با لنگر دلار میخ کوب كرده است. قبل از تأسیس SAMA  از سال 1926  بانک  عربستان هلند كه بخشي از مؤسسه تجاري  هلند بود، ذخاير طلا و درآمد نفت پادشاهي عربستان سعودي را نگهداري مي كرد. بانک عربستان هلند درواقع بانک مركزي غیررسمی عربستان بود. درآمدهاي دولت از طريق وزارت مالیه تجمیع شده و در حساب هايي از جمله حساب جاري دولت، ذخاير دولت، سپرده هاي تخصیص يافته براي پروژه هاي دولتي نزد مؤسسه پولي عربستان سعودي نگهداري مي شود. از میان اين سه حساب ، حساب جاري و حساب مربوط به سپرده هاي تخصیص يافته براي پروژه هاي دولتي جنبه عملیاتي دارد و حساب ذخاير دولت محلي است براي درآمدهاي مازاد دولت. در واقع درآمدهاي مازاد دولت به عنوان ذخاير دولت نزد بانک مركزي سپرده گذاري مي شود و بانک مركزي نیز اين وجوه را در بازارهاي مالي خارجي سرمايه گذاري مي كند. در اين چارچوب درآمدهاي مازاد دولت وارد اقتصاد عربستان نمي شود. در مقابل، اين ذخاير به دولت اين امکان را مي دهد كه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسري بودجه، مخارج مورد نیاز خود را تأمین كند. درآمد و مخارج عملکردي دولت عربستان در سالهاي 2000 تا 2014 در نمودار ذیل نشان داده شده است. در طي اين سال ها به واسطه وجود درآمدهاي نفتي، دولت عربستان عموما با مازاد درآمد روبرو بوده است. در سال 2014 درآمد كل دولت 278.9 میلیارد دلار (37 درصد تولید ناخالص داخلي) و مخارج كل دولت 293.3 میلیارد دلار (معادل 32 درصد تولید ناخالص داخلي) بوده است كه نشان از كسري 14.4 میلیارد دلاري دارد كه اولین كسري بودجه از سال 2000 میلادي تاكنون است. البته در بودجه سال 2014 میزان درآمد و مخارج كل تصويب شده دولت 220 میلیارد دلار بوده است. افزايش 65.3 میلیارد دلاري (معادل 28.7 درصد كل مخارج) مخارج دولت نسبت به میزان مصوب در بودجه سال 2014 براساس گزارش وزارت مالیه مربوط به مخارج پرداختي اضافي به پروژه توسعه حرمین شريفین و ساير پروژه هاي توسعه اي و خدماتي و كمک هاي بین المللي بوده است. در بودجه سال 2015 درآمد كل 190.7 میلیارد دلار پیش بیني شده است كه نشان از كاهش 16.35 درصدي درآمدهاي دولت نسبت به درآمد مصو دولت در بودجه2014 و كاهش 31.62 درصدي آن نسبت به عملکرد درآمدهاي دولت در سال 2014 دارد. در بودجه سال 2015، مخارج دولت 229.3 میلیارد دلار تصويب شده است كه اندكي (نیم درصد) بیش از مخارج مصوب در بودجه سال 2014 و 21.8 درصد كمتر از عملکرد مخارج سال 2014 است. کسری بودجه تخمینی سال 2015 براساس درآمدهاي تخمیني و مخارج مصوب 38.6 میلیارد دلار است. اين كسري براحتي از طريق انباشت دارايي هاي خارجي مؤسسه پولي عربستان سعودي (بانک مركزي عربستان) تأمین خواهد شد. در مجموع اطلاعات اندكي درباره فعالیت هاي SAMA منتشر مي شود و مي توان آن را به عنوان يک صندوق محتاط شناخت كه تمايل كمي براي سرمايه گذاري در ساير بخشهاي غیر از اوراق كوتاه مدت دولت هاي غربي دارد. بانک مركزي عربستان در پايان سال 2014، بیش از 70 درصد دارايي هاي خود را در بازارهاي مالي سرمايه گذاري كرده است. میزان سرمايه گذاري خارجي مستقیم آن تا سال 2013 حدود 26 میلیارد دلار بوده است. اين درحالي است كه ارزش سرمايه گذاري خارجي مستقیم قطر در سال 2013 حدود 28.6 میلیارد دلار، كويت 60.7 میلیارد دلار و امارات متحده عربي 61.9 میلیارد دلار و ارزش سرمايه گذاري خارجي ايران در سال 2012 حدود 2.8 میلیارد دلار برآورد شده است.

اقتصاد   عربستان   نفت   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.