۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 15 Jun
#
#
اخبار اقتصادی بورس

سرمایه گذاری جسورانه حلقه مفقوده تأمین مالی طرح های کارآفرینی در ایران

سرمایه گذاری جسورانه حلقه مفقوده تأمین مالی  طرح های کارآفرینی در ایران
کد: 19561   تاریخ انتشار :۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۵

با توجه به نقش رمایه گذاری در توسعه و رشد اقتصادی، و کمبود منابع رمایه گذاری و همین طور رورت تخصیص بهینه ی منابع جهت تحریک رشد اقتصادی ، ازم است تا فعالیت های مفید اقتصادی در یک کشور به درستی شناسایی شود و منابع رمایه گذاری به سمت مولدترین و کارآمد ترین بخش ها تخصیص یابد تا با استفاده از منابع محدود ، زمینه ها ، جهت تریع رشد اقتصادی فراهم گردد. به گزارش  TSEpress  محمد رضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی ایران در رابطه با به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها گفت: این موضوع همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از ایجاد کسب وکارهای جدید منرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید و کمبود رمایه گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب وکارهاست. وی افزود: به دلیل نرخ باای شکست در کسب وکارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی مایل چندانی به قرض دادن وجوه یا رمایه گذاری در آن ها ندارند ، لذا تأمین مالی طرح های نوآورانه و کارآفرین، تقریبا با مشکاتی روبرو بوده است . بدین ترتیب نوعی از رمایه گذاری که این دسته از تامین مالی ها را نیز پوشش دهد به عنوان حلقه مفقوده تامین مالی وجود داشت . در واقع رمایه گذاری جسورانه حلقه مفقوده تأمین مالی طرح های کارآفرینی در ایران است که با توسعه آن می توان ضمن ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، رشد علم و فناوری را نیز تریع مود. گیوکی خاطرنشان کرد: رمایه جسورانه ، رمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی، در اختیار رکت های جوان، کوچک، در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می گیرد. همچنین رمایه ی جسورانه از منابع مهم تأمین مالی رکت های کوچک و استارت آپ می باشد .شایان ذکر است که رمایه گذاری جسورانه در مفهوم مدرن آن، عمدتاً در آمریکا شکل گرفته و توسعه یافته است . با این اوصاف یکی از اتفاقات خوبی که شاهد آن بودیم ، ورود صندوق های رمایه گذاری جسورانه به بورس بود، ازم به ذکر است که صندوق رمایه گذاری جسورانه نهاد حقوقی مشرکی است که در آن، رمایه گذارانی که قصد رمایه گذاری دارند و رکتی که وظیفه طراحی و مدیریت فرآیند رمایه گذاری را دارد، با هم همکاری می کنند. این نهاد به لحاظ حقوقی معمواً شکل مشارکت محدود دارد. و این صندوق ها عموما بین پانزده تا بیست رکت را برای رمایه گذاری هم زمان انتخاب می کنند. بدین ترتیب میزان رمایه گذاری در هر یک از رکت ها با توجه به صنعت مربوطه و مرحله ی توسعه یافتگی آن ها برآورد می شود. ریک مدیریتی صندوق از میان رکت های معتر در حوزه ِ مدیریت تکنولوژی، مدیر مالی و مدیریت ریسک و همین طور رکای محدود از میان رمایه گذاران بالقوه تعیین می شوند. عضو انجمن مهندسی مالی ادامه داد:با توسعه این نوع رمایه ، در اقتصاد، که به رمایه گذاری خطرپذیر یا پرخطر نیز معروف می باشد میتوان به ایجاد اشتغال و رشد هرچه بیشر اقتصاد امیدوار شد، بنابراین حضور صندوق های رمایه گذاری جسورانه در بازار رمایه می تواند با فراهم شدن بسری مناسب برای آن دسته از رمایه گذارانی که دیدی بلند مدت را دنبال می کنند و همین طور ریسک پذیری زیادی دارند ، گزینه مناسبی جهت رمایه گذاری باشد . محمد رضا گیوکی در ادامه افزود: از آن جایی که مبنای این نوع از رمایه گذاری طرح ها و ایده های نو و اصوا دانش بنیانی، می باشد که در صنایع مختلفی هستند و مبتنی بر عقود اسامی اند ، شکل گرفن فرهنگ آن ، حایتی فعال از ایده ها و طرح های نو و کارآفرینی خواهد بود که در پی مام این موارد ، مهمرین اتفاقی که رخ خواهد داد ، کمک به رشد و توسعه اقتصادی است که در نهایت به مطلوبیت رایط بازار رمایه منجر خواهد شد ، اما مهمر آن که ، رمایه گذاری دانش بنیان با تکامل روند خود تاثیرات اقتصادی مطلوبی درپی خواهد داشت و موجب استقال اقتصادی می گردد ، در واقع این نوع از رمایه گذاری ، عاوه بر رابطه مستقیمی که با اقتصاد مقاومتی دارد و موجب استقال در ابعاد مختلف اقتصادی می گردد اثرات اجتاعی مطلوبی نیز خواهد داشت ، از جمله کاهش میزان بیکاری در جامعه که نهایتا با توجه به اثرات مطلوب این نوع رمایه گذاری ، حضور آن در لیست رمایه گذاری ها و همین طور ایجاد ابزارهای ازم این نوع رمایه گذاری ، همچون صندوق رمایه گذاری جسورانه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.   منبع: ابراراقتصادی

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.