#
#
##

 
نمودار روز شاخص کل بیشتر
بورس
فرابورس
نمودار روز شاخص کل
تاثیر در شاخص
بیشترین افزایش
بیشترین کاهش
نمودار روز شاخص کل
تاثیر در شاخص
بیشترین افزایش
بیشترین کاهش